Qt走起 - 走进Qt - Qt入门
QT离线安装包下载
由于现在官网上给出的都是在线安装包,如果需要离线安装,请下载离线安装包:
安装包下载

源代码下载

根据系统下载相应安装包,名称和安装包大小示例:
qt-opensource-windows-x86-5.14.1.exe 2.3G
qt-opensource-mac-x64-5.14.1.dmg 2.6G
qt-opensource-linux-x64-5.14.1.run 1.2G
收藏 列表

评论: